ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE DIENST NA VERKOOP ARTENGO 

VOORWOORD

1 – DOOR DE SITE AANGEBODEN FUNCTIES

2 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

3 –  PLAATSING VAN INHOUD OP DE SITE

4 –  GEDRAG OP DE SITE

5 –  INTELLECTUEEL EIGENDOM

6 –  AANSPAKELIJKHEID

7 –  BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

8 - VERWIJDERING VAN DOOR DE GERBUIKER GEPLAATSTE INHOUD

9 – INTEGRALITEIT

10 - GESCHILLEN

 

VOORWOORD

  Deze gebruiksvoorwaarden worden afgesloten tussen elke gebruiker van de website (hierna « de Gebruiker ») en de site « sav-table-ping-pong.artengo.com », uitgebaat door de vennootschap DECATHLON.SA, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 10 250 000€, ingeschreven in het handelregister van Lille Metropole onder het nummer 306 138 900 en met maatschappelijk zetel gelegen 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq ; hierna «de Site».

De Site DIENST NA VERKOOP ARTENGO behoort tot de « GROEP DECATHLON». Deze naam duidt de vennootschap DECATHLON SA aan alsmede alle vennootschappen die zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, in handen heeft, voor minimum 10% van het kapitaal of de stemrechten (hierna « DECATHLON Filialen » of « Vennootschappen van de GROEP DECATHLON»).

De Site verwijst naar de website die voornamelijk toegankelijk is via de URL sav-table-ping-pong.artengo.com, die Gebruikers in staat stelt gebruik te maken van de functies beschreven in artikel 2.

Het gebruik van de Site is beperkt tot particuliere Gebruikers die er met normale frequentie gebruik van maken. Gebruik of omgeleide toegang tot de Site is strikt verboden voor alle natuurlijke personen of rechtspersonen die gebruik maken van de Site voor beroepsdoeleinden of in het kader van een bijberoep.

In het kader van deze voorwaarden verwijst de term «Gebruik » naar alle handelingen van de sitebezoeker vanaf het moment dat hij op de Site komt, met inbegrip van een eenvoudige raadpleging, ongeacht het apparaat waarmee hij de toegang bewerkstelligt (zoals computer, tablet en Smartphone), het type verbinding (privéverbinding, verbinding van een derde of openbare Wi-fi) en de plaats van verbinding (vanuit Frankrijk of het buitenland).

Het gebruik van de Site impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de algemene voorwaarden door de Gebruiker. Deze voorwaarden kunnen wijzigingen ondergaan. De toepasselijke voorwaarden zijn daarom de voorwaarden die van kracht zijn op de Site op het moment van gebruik.

 

1 – DOOR DE SITE AANGEBODEN FUNCTIES

Op deze Site kan de Gebruiker:

  •         Artikelen en diensten ontdekken die worden aangeboden door de vennootschap DECATHLON en met name de producten van het merk Artengo;

•         Online aankopen doen via een omleiding naar een van de sites van de GROEP DECATHLON;

•         Meningen publiceren over producten verkocht door de GROEP DECATHLON;

•         Online foto's en/of video's publiceren over producten verkocht door de GROEP DECATHLON;

De lijst met functies wordt slechts ter indicatie gegeven. De Site behoudt zich het recht voor functies toe te voegen of te verwijderen, tijdelijk definitief, zonder instemming van de Gebruiker.

2 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

2.1 De Site is voorbehouden voor meerderjarige particuliere personen en minderjarige personen met goedkeuring van de ouders. De Site moedigt alle mensen die verantwoordelijk zijn voor een minderjarige aan om het gebruik van de Site door deze minderjarige te controleren.

2.2 De toegang tot sommige door de Site voorgestelde diensten vereisen het aanmaken van een account waarvoor de Gebruiker gegevens moet doorgeven waarmee hij kan worden geïdentificeerd. Met het oog op de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet voor het vertrouwen in de digitale economie (LCEN) van 6 augustus 2004, heeft de Site een wettelijke verzamel- en bewaarplicht van deze identificatiegegevens. De Gebruiker verbindt zich ertoe juiste en volledige gegevens te verstrekken aangaande zijn identiteit en weerhoudt zich van het aannemen van de identiteit van welke derde dan ook. Indien dit niet het geval is behoudt de Site zich het recht voor om de account niet te bevestigen, de account op te schorten of te verwijderen.

 

3 –       PLAATSING VAN INHOUD OP DE SITE

3.1 Met het oog op de bevordering van de interactie tussen de Gebruikers, kan de Site hen verschillende diensten en modules voorstellen die de plaatsing mogelijk maken van inhoud op zijn Site. In het kader van deze voorwaarden wordt gedefinieerd als "Inhoud", elk element dat is geplaatst door de Gebruiker, zoals tekst, commentaar, beeld, foto, video, of elke type bestand ongeacht de inhoud of de vorm.

3.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alles wat zich kan voordoen in zijn naam en vanaf zijn informaticaterminal. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site onmiddellijk te verwittigen, wanneer hij reden zou hebben te vermoeden dat zijn pseudo of e-mailadres gekend is of gekend zou kunnen zijn door een persoon die geen toestemming heeft om deze te gebruiken. De Site wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van gebruik van persoonlijke gegevens van een Gebruiker door een onbevoegde derde.

3.3 De Site kan enkel worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De Gebruiker mag in geen geval commerciële informatie doorgeven of overgaan tot enige handel op de Site, onder welke vorm dan ook en uit welke hoofde dan ook.

 

4 –       GEDRAG OP DE SITE

De Gebruiker weerhoudt zich er met name van:

- het ondernemen van enige illegale handeling;

- Persoonlijke gegevens van gebruikers van de Site over te nemen of te verzamelen op welke wijze dan ook;

- Inhouden van derden onderworpen aan het intellectueel eigendomsrecht, verband houdend met het privéleven, persoonlijke gegevens of het recht op afbeelding, over te nemen, te registreren of te gebruiken voor andere doeleinden dan de enkel de afbeelding bij de navigatie op deze Site;

- Inhoud die illegaal, schadelijk, beledigend, racistisch is, aanzet tot haat, revisionistisch is, in strijd met de goede zeden, inbreuk maakt op het privéleven of op de privacyrechten van derden, met name het recht op afbeelding van personen en goederen, het intellectueel eigendomsrecht of het recht op het respect voor het privéleven, op te slaan, te verspreiden of te publiceren.

- Alle informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn politieke of religieuze overtuigingen, zijn syndicale aanhang, zijn gezondheidstoestand of zijn seksuele geaardheid kan onthullen, op te slaan, te verspreiden of te publiceren;

- Inhouden te plaatsen voor rekening van derden;

- De identiteit aan te nemen van een derde en/of enige persoonlijke informatie van een derde te publiceren;

- Enige inhoud op te slaan, te verspreiden of te publiceren die de belangen van de GROEP DECATHLON, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan schaden.

Over het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe zich te onthouden van enig gedrag dat in strijd is met de sportieve ethiek of de waarden en belangen van de GROEP DECATHLON.

 

5 –        INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 Inhoud gepubliceerd door de Site

De Inhoud op de Site is onderworpen aan eigendomsrechten en beschermd op grond van het intellectueel eigendom, met name het auteursrecht, recht inzake tekeningen en modellen, merken, domeinnamen, octrooien, knowhow, software of gegevensbanken. De GROEP DECATHLON en zijn partners blijven eigenaar van alle Inhouden en de hiermee samenhangende rechten.

Op de inhouden kent de GROEP DECATHLON aan de Gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie toe, zonder het recht om sub-licentie te verlenen voor eenvoudige toegang, navigatie en gebruik in verband met de Site. Deze licentie staat de Gebruikers geen enkel recht toe, in het bijzonder geen enkel recht voor commerciële exploitatie van deze Inhouden.

5.2 Door de Gebruikers gepubliceerde Inhouden

Alle Inhouden die kunnen worden gepubliceerd door de Gebruiker (met name teksten, commentaar, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, werken, etc… ), eventueel onderworpen aan eigendomsrechten, intellectueel eigendomsrechten, recht op afbeelding of ander privatief recht, blijven eigendom van de Gebruiker, onder voorbehoud van de beperkte rechten toegekend door de hieronder gedefinieerde licentie aan de GROEP DECATHLON of van de toepassing, geval per geval, van andere voorafgaandelijk aanvaarde bijzondere voorwaarden voor specifieke diensten die potentieel beschikbaar zijn op de sites van de GROEP DECATHLON. Het staat de Gebruikers vrij al of niet Inhouden te publiceren op de Site, met name via de dienst « Foto's delen », en zij aanvaarden dat deze Inhouden openbaar worden en vrij toegankelijk, met name op het internet. Zij erkennen, verbinden zich ertoe en garanderen dat zij beschikken over alle vereiste rechten en toestemmingen voor een dergelijke publicatie op de Site, met name op basis van de geldende wetgeving en de rechten inzake respect voor het privéleven, eigendom, intellectueel eigendom, recht op afbeelding, contractuele rechten of andere rechten. Door een dergelijke publicatie op de Site, zijn de Gebruikers zich bewust van hun verantwoordelijkheid als uitgever van de Inhoud in de zin van de wet, en verlenen aan DECATHLON, voor genoemde Inhoud, voor de hele duur van de publicatie, een niet-exclusieve licentie, gratis, wereldwijd, inclusief rechten op reproductie, representatie, uploaden en downloaden, afbeelding, uitvoering, transmissie, opslag, evenals het recht om een sub-licentie te verlenen, met name aan zijn filialen, technische partners en andere Gebruikers van de Site.

De Gebruikers stemmen er ook mee in dat hun naam in verband kan worden gebracht met de Inhoud en aanvaarden dat deze associatie niet altijd gebeurt.

Door hun publicatie stemmen de Gebruikers ermee in dat een Inhoud automatisch toegankelijk kan worden op het internet, met name op andere sites en/of blogs en/of webpagina's van de GROEP DECATHLON, met inbegrip met name van de sociale netwerkpagina's van de site van de GROEP DECATHLON of van Gebruikers van de sites van de GROEP DECATHLON die bepaalde inhouden kunnen delen. De Gebruikers kunnen DECATHLON vragen hun publicatie stop te zetten in naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 9 van deze gebruiksvoorwaarden.

 

6 –  VERANTWOORDELIJKHEID

6.1 Verantwoordelijkheid van de Site

6.1.1 Het raadplegen en het gebruik van de Site gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Site kan links hosten naar sites van derden. Wanneer de Gebruiker op deze links klikt, aanvaardt hij dat de Site geen garanties kan geven voor de inhoud van deze links, en aanvaardt hij bijgevolg dat het bezoeken ervan op eigen risico is. De Site kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade voortvloeiend uit de toegang en/of het gebruik van de Site en de informatie die deze bevat. De Gebruiker wordt verder geïnformeerd dat de Site soms genoodzaakt kan zijn de toegang tot de Site gedurende korte momenten te onderbreken om technische redenen, met name voor onderhoud. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van alle klachten hieromtrent.

Het gebruik van de Site door de Gebruiker impliceert zijn kennisname en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen inherent aan internettechnologie, met name wat betreft de responstijd om de hostserver van de Site te raadplegen, de technische prestaties, de onderbrekingsrisico's en meer over het algemeen, elk risico tijdens de overdracht van gegevens.

De Site, en meer in het algemeen, de GROEP DECATHLON kan bijgevolg in geen geval verantwoordelijk worden gehouden, en deze lijst is niet-limitatief, voor:

- Alle informatie geraadpleegd op de Site die niet online is gezet door de Site

- Alle netwerkstoringen die de goede werking van de Site verhinderen

- Verlies van gegevens

- Softwarestoringen

- Gevolgen van een informaticavirus, bug, anomalie of storing

- Alle schade veroorzaakt door de computer van de Gebruiker.

6.1.2 In zijn hoedanigheid van host, in de zin van artikel 6.I.2 van de (Franse) gewijzigde wet voor vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004, kan de Site niet verantwoordelijk worden gehouden voor activiteiten of inhouden gepubliceerd op de site door andere Gebruikers. De verantwoordelijkheid van de Site is beperkt tot deze voorzien in de artikel 6.I.2. en volgende van voornoemde wet. De Site kan dus alle onwettige of kennelijk onwettige inhoud verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing of vooropzeg, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.I.3 van genoemde Wet.

De Site is daarom niet gehouden a priori een controle uit te voeren aangaande de kwaliteit, de veiligheid, de juistheid of de rechtmatigheid van de door de Gebruikers geplaatste Inhouden.

6.2 Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

6.2.1 Door deze Site te gebruiken aanvaardt de Gebruiker de GROEP DECATHLON te ontheffen van de verantwoordelijkheid en te vrijwaren van alle schade, kosten en onkosten, rechtstreeks en onrechtstreeks, voortvloeiend uit:

- Alle klachten van derden betreffende elke in zijn naam geplaatste inhoud, met name voor schending van de rechten inzake door de Gebruiker gepubliceerde inhoud op de Site of persmisdrijven in verband met elementen verstuurd naar of gepubliceerd op de Site;

- Elke activiteit met betrekking tot de deelname op de Site in strijd met deze algemene voorwaarden, inclusief met frauduleuze doeleinden:

- De schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de Site.

6.2.2 De Site wil haar Gebruikers sensibiliseren voor wat betreft het publiceren van Inhouden, zoals beelden of andere foto's van de Gebruikers.

De Site wijst haar Gebruikers op het belang van het plaatsen of delen van foto's, beelden of video's die de ethische normen en van de sport en de waarden van de GROEP DECATHLON respecteren en naleven. Alle niet conforme Inhoud wordt systematisch van de Site verwijderd.

 

7 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Overeenkomstig de gewijzigde Franse wet Informatica en Vrijheden van 6/01/1978, worden de verzamelde gegevens wordt gebruikt voor de gegevensverwerking door de vennootschap DECATHLON SA. De Gebruiker beschikt over het recht op toegang en rectificatie van uw gegevens en verzet tegen de verwerking ervan door een verzoek te richten aan het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij uw aanvraag te voegen).

7.2 De verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor de vennootschap DECATHLON SA en de andere vennootschappen van de GROEP DECATHLON. De Gebruiker kan het Beleid inzake bescherming van de persoonlijke gegevens raadplegen van de Site via volgende link: http://sav-table-ping-pong.artengo.com/fr/cookies

 

8 - VERWIJDERING VAN DOOR DE GERBUIKER GEPLAATSTE INHOUD

8.1 De Site kan elke inschrijving opzeggen en/of elk op de Site geplaatst profiel en/of inhoud en/of informatie verwijderen en/of het gebruik en/of de toegang tot de Site verbieden, wanneer zij kennis neemt van niet-naleving van deze algemene voorwaarden door de Gebruiker of om technische redenen. Deze wijziging of verwijdering kan zonder vooropzeg gebeuren, zonder kennisgeving of voorafgaande waarschuwing, te allen tijde en naar goeddunken van de Site.

Via de procedure « misbruik melden », kan elke Gebruiker de Site informeren, met bijvoeging van alle nodige informatie die nodig is voor de behandeling van zijn verzoek, dat hij vermoedt dat er Inhoud is gepubliceerd die in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

8.2 De Gebruiker beschikt ook over de mogelijkheid om op de Site geplaatste Inhoud te verwijderen. Hiervoor moet hij per e-mail een verzoek tot verwijdering van de Inhoud richten aan volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit verzoek moet vergezeld gaan van de informatie die vereist is voor de identificatie van de genoemde inhoud. Voor inhoud die is geplaatst via de dienst « Foto's delen », is de informatie vereist voor de verwijdering: naam, voornaam, e-mailadres gebruikt bij het plaatsen van de inhoud, het jaar van de plaatsing, de titel van de inhoud.

Elk gefundeerd en legitiem verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld door de Site, maar de Site kan niet garanderen dat de toegang tot de inhoud onmiddellijk verwijderd wordt. De Gebruiker erkent dat de Site hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld, met name door het vereiste verwerkingstermijn voor zijn verzoek, door technische beperkingen of materiële onmogelijkheid om hierop te antwoorden, met name wanneer de Inhoud overgenomen is door derden.

 

9 – INTEGRALITEIT

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden nietig worden verklaard of vervallen door toepassing van een wet, reglementering of ten gevolge van een definitieve gerechtelijke of administratieve beslissing, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden hun draagwijdte.  De Site zal er alles aan doen om deze bepaling zo snel mogelijk te vervangen door een geldige bepaling met een strekking die zo dicht mogelijk ligt bij de geest van de huidige bepalingen.

Het feit van een der partijen de toepassing van eender welk van deze voorwaarden niet zou hebben geëist, permanent of tijdelijk, kan in geen geval worden beschouwd als een afzien van deze bepaling.

 

10 - GESCHILLEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Frans recht. In geval van een geschil dat niet via minnelijke schikking kan worden opgelost, komen de Partijen overeen beroep in te dienen bij de bevoegde rechtbank van de plaats van vestiging van de verweerder.